Üzleti feltételek

 1. Általános rendelkezések
  1. Az Üzleti feltételek a vételi szerződésben résztvevő felek, egyrészről az eladó (Skandor s.r.o., Husova 1250/71, 301 00 Plzeň, cégjegyzékszám 29100194, adószám CZ29100194, 30499128-2-51), másrészről a vevő közötti kapcsolatot szabályozzák.
  2. A vevő fogyasztó vagy vállalkozó. Fogyasztónak számít minden személy, aki vállalkozói tevékenységén vagy hivatása önálló gyakorlásának keretén kívül köt szerződést vagy tárgyal az eladóval. Vállalkozónak számít az a személy, aki egyéni vállalkozóként vagy hasonló módon saját hasznára és felelősségére önállóan folytat nyereségszerzés szándékával jövedelmező tevékenységet. Többek között a fogyasztóvédelmi célok érdekében vállalkozónak tekintendő minden olyan személy is, aki saját üzleti, termelői vagy hasonló tevékenységével kapcsolatban vagy hivatása önálló gyakorlása során köt szerződést, valamint az a személy is, aki vállalkozó nevében vagy annak költségére jár el.

 2. Szerződés
  1. A szerződés az eladó internetes weboldalán a vevő által leadott szerződés megkötésére irányuló javaslat beérkezésével köttetik, mely az eladó ide vonatkozó internetes weboldaláról elküldött megrendeléssel valósul meg, miután a vevő a vételi szerződés tárgyát képező árucikket a kosárba helyezte.
  2. A megrendelés elküldése előtt a vevőnek jogában áll módosítania a kért teljesítést (a kosárban lévő tételeket), a kiszállítást és a fizetés módját, valamint ellenőrizhet minden adatot, amit a megrendelésben feltüntetett. A vevő által a megrendelésben okozott valamint az adatátvitel következtében keletkezett esetleges hibákért az eladót nem terheli felelősség. A szerződés megkötését az eladó visszaigazolja a vevő által megadott e-mail címre.
  3. A vevő a megrendelés elküldésével igazolja, hogy a megrendelés időpontjában érvényben lévő és hatályos üzleti feltételekkel megismerkedett, és azokkal egyetért.
  4. A vételi szerződéssel az eladó kötelezettséget vállal, hogy a vevőnek átadja a vásárlás tárgyát képező árucikket, a vevő pedig kötelezettséget vállal, hogy a terméket átveszi, és kifizeti az eladónak a vételi árat. A tulajdonjog akkor kerül átruházásra, mikor az eladó átadja az első szállítónak a terméket a vevőnek való kiszállítás céljából.
  5. Az árucikk előző bekezdésben foglaltak szerinti átadását az eladó a termék megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és kidolgozásban a vevő által a kiszállítás címeként megjelölt helyre való kiszállításával teljesíti biztosítva, hogy a vevő az adott helyen szabadon rendelkezzen a termékkel.
  6. A termék átvételével a kárveszély átszáll a vevőre. A kárveszély vevőre való átszállása után keletkezett károk esetén a vevő köteles a vételárat kifizetni, amennyiben a kárt nem az eladó okozta kötelességeinek megszegésével.

 3. Árak
  1. Minden ár szerződéses. Az eladó internetes oldalán található e-shopban mindig az aktuális, érvényes árak találhatók.
  2. Az árak véglegesek, tartalmazzák a törvény által előírt ÁFÁ-t, esetlegesen minden egyéb adót és díjat, melyet a fogyasztó köteles megfizetni a termék beszerzéséhez; a szállítási és egyéb költségek a megrendelés külön tételeként kerülnek felsorolásra annak elküldésekor, és nem képezik részét a termék e-shopon található árának.
  3. A vevő a teljesítést a megrendelés idejében érvényben lévő áron kapja. Ez az ár a megrendelésen és a megrendelés beérkezését visszaigazoló hírüzenetben feltüntetésre kerül.

 4. Kellékszavatosság
  1. A termék hibás, amennyiben nem rendelkezik a meghatározott tulajdonságokkal. A vevő kártérítési jogosultságát olyan hiba képezi, mellyel a termék a kárveszély vevőre való átszállása során rendelkezik, akkor is, ha az csak később mutatkozik meg. A vevő kártérítésre jogosult később keletkező hiba esetén is, amennyiben azt kötelességeinek megszegésével az eladó okozta.
  2. A vevő a kárveszély átszállása után mielőbb átnézi a terméket, és meggyőződik a kiszállított áru tulajdonságairól és mennyiségéről.
  3. Az egyik szerződő fél áruátvétellel való késlekedése feljogosítja a másik felet, hogy a késlekedő fél számlájára érkező előzetes figyelmeztetések után a terméket a megfelelő módon értékesítse miután a késlekedőnek kellő határidőt biztosított az átvételre. Ez abban az esetben is érvényes, amennyiben a szerződő fél az áruátvétel feltételét képező fizetéssel késlekedik.
  4. Az eladó felel azért, hogy a termék nem rendelkezik hibával az átvétel során, nevezetesen abban az időben, amikor a vevő a terméket átvette,
   1. hogy a termék olyan tulajdonságokkal bír, melyekben a felek megállapodtak, amennyiben pedig nem történt ilyen megállapodás, olyan tulajdonságokkal bír, melyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy melyeket a vevő az áru jellegét tekintve elvárt,
   2. hogy a termék alkalmas arra a célra, melyet az eladó feltüntet, vagy amire az adott termék általában használatos,
   3. hogy a termék a megfelelő mennyiséggel, mérettel vagy tömeggel rendelkezik és
   4. a termék megfelel a jogi követelményeknek.
  5. Amennyiben az áruátvételt követő hat hónapon belül meghibásodik, az úgy tekintendő, hogy a termék már az átvételkor hibás volt.
  6. A vevő a fogyasztási cikk átvételét követő huszonnégy hónap során kártérítési jogosultsággal rendelkezik, ez azonban nem vonatkozik:
   1. a kedvezményes áron forgalmazott termék esetében a kedvezmény okát képező hibára,
   2. a termék rendeltetésszerű használatából következő elhasználódásra,
   3. használt termék esetén arra a hibára, mely a termék használatának vagy elhasználódásának mértékéből ered, mellyel a termék már az átvétel során rendelkezett, vagy
   4. más esetekre, amennyiben az a termék jellegéből adódik.
  7. A vevő kártérítésre nem jogosult, amennyiben az átvételt megelőzően tudomása volt arról, hogy a termék hibás, vagy ha a hibát maga okozta.
  8. Amennyiben a termék hibás, és a hiba az eladót terheli, valamint kedvezményes vagy használt termékről van szó, a vevőt a termék cseréje helyett méltányos engedmény illeti meg.
  9. Amennyiben a hibás teljesítés alapvető szerződésszegés, a vevőnek joga van
   1. a hiba eltávolítására új, hibátlan termék biztosításával, vagy a hiányzó rész pótlásával, amennyiben az a hiba jellegét tekintve nem aránytalan, azonban ha a hiba a termék egy részére vonatkozik, a vevő kérheti kizárólag az adott alkatrész cseréjét; amennyiben ez nem lehetséges, jogában áll elállni a szerződéstől. Ha azonban a hiba jellegét tekintve ez aránytalan, nevezetesen ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül eltávolítható, a vevőnek joga van a hiba ingyenes eltávolítására,
   2. a hiba a termék megjavításával való eltávolítására,
   3. arányos kedvezményre a vételárból, vagy
   4. elállni a szerződéstől.
  10. Amennyiben a hibás teljesítés nem-alapvető szerződésszegés, a vevőnek joga van a hiba eltávolítására vagy arányos kedvezmény illeti meg a vételárból.
  11. Amíg a vevő nem érvényesíti a vételárból való kedvezményre vonatkozó jogát vagy nem áll el a szerződéstől, az eladónak módjában áll a hiányzó részt pótolni vagy a hibát eltávolítani. Egyéb hibákat az eladó saját választása szerint a termék javításával vagy új termék biztosításával távolíthat el. Új termék biztosítása során a vevő az eladó költségén visszaküldi az eladónak az eredetileg kiszállított terméket.
  12. Amennyiben a vevő indokolatlan késedelem nélkül nem jelentette be a hibát, miután arról időben történő vizsgálat és kellő odafigyelés után meggyőződhetett, a bíróság nem ismeri el a kártérítési jogosultságot. Rejtett hiba esetén ugyanez érvényes, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül nem került bejelentésre azután, hogy a vevőnek kellő odafigyeléssel módjában állt azt felismerni, legkésőbb azonban két évvel az áruátvételt követően.
  13. A vevő a kiszállított terméket telefonon, e-mailben vagy postai úton az eladó internetes oldalán található elérhetőségeken reklamálja meg; a vevő ezután értesítést kap reklamációja menetéről. Az eladó kötelezi magát, hogy minden reklamációt indokolatlan késedelem nélkül intéz, és a reklamáció menetéről értesíti a vevőt.

 5. Jótállási feltételek
  1. Az eladó minőségi garanciával kötelezi magát, hogy a termék bizonyos idő elteltével is alkalmas lesz rendeltetésszerű használatra, és megőrzi szokásos tulajdonságait. Ezt a célt szolgálja a jótállási idő vagy a termék használati idejének feltüntetése a csomagoláson vagy a reklámban. A jótállás a termék különálló részeire is vonatkozhat.
  2. A jótállási idő a termék vevő általi átvételétől számolódik; amennyiben a termék a szerződés értelmében kiszállításra került, az átvétel megjelölt helyére való kézbesítéstől értendő. A vevőt nem illeti meg a garancia joga, amennyiben a hibát a kárveszély vevőre való átszállása után külső tényező okozta.
  3. Az eladó 24 hónap minőségi garanciát biztosít, ha nincs más rendelkezés.

 6. Szerződéstől való elállás
  1. A fogyasztónak tizenöt napig jogában áll elállnia a szerződéstől. Az első mondat szerinti határidő az áruátvétel első napjától számolódik. A szerződéstől telefonon, e-mailben vagy postai úton az eladó internetes oldalán található elérhetőségeken lehet elállni.
  2. A fogyasztó nem állhat el olyan termék kiszállítására kötött szerződéstől, mely a fogyasztó kérésére, annak személyére szabva módosításra került, továbbá gyorsan romló termék valamint olyan árucikk esetén, mely a kiszállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredett más termékkel.
  3. Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított tizennégy napon belül átadja vagy visszaküldi az eladónak a tőle kapott terméket, mindezt a saját költségén.
  4. A fogyasztó teljes egészében, komplett dokumentációval, sértetlenül, tisztán, amennyiben lehetséges eredeti csomagolásban küldi vissza a terméket, olyan állapotban és értékben, ahogy azt átvette.
  5. A fogyasztó felel az eladó irányában a termék értékének csökkenéséért, amennyiben az a termék jellegéből és tulajdonságaiból fakadó helytelen alkalmazás következtében történt.
  6. Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, az eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított tizennégy napon belül visszafizeti a teljes összeget, melyet a fogyasztótól a szerződés alapján átvett. Az eladó nem köteles addig visszaküldeni a termék árát, míg a fogyasztó át nem adja a szerződés tárgyát képező terméket az eladónak.
  7. A vevő nem állhat el a szerződéstől és új termék megküldését sem kérheti, amíg nem tudja visszaküldeni a terméket olyan állapotban, ahogy azt átvette. Mindez nem érvényes,
   1. amennyiben a termék állapota a hiba megállapítása érdekében folytatott vizsgálat során károsodott,
   2. amennyiben a vevő még a hiba észrevételét megelőzően használta a terméket,
   3. amennyiben nem a maga hibájából vagy nem saját mulasztásból nem tudja változatlan állapotban visszaküldeni a terméket, vagy
   4. amennyiben a vevő még a hiba észlelését megelőzően eladta, elfogyasztotta vagy átalakította a terméket rendeltetésszerű használat során; ha csak részben történt így, a vevő visszaszolgáltatja az eladónak, ami visszaadható, és megtéríti az eladónak azt az értéket, amiből előnye származott.

 7. Személyes adatok védelme
  1. Az eladó, mint rendszergazda, feldolgozza a vevők, a regisztrált felhasználók és a kereskedelmi hírlevélre feliratkozottak (azaz "adatalanyok") személyes adatait; kizárólag az adatalanyok által megadott személyes adatok kerülnek feldolgozásra, harmadik féltől szerzett adatok nem.
  2. Az eladó kijelenti, hogy minden személyes adatot bizalmasan kezel. Személyes adatok soha nem kerülnek nyilvánosságra, és harmadik félnek sem kerülnek átadásra az alább feltüntetett esetek kivételével, melyek összhangban vannak ezen adatok feldolgozásával.
  3. Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatok feldolgozása során biztosítja a személyes adatok védelmét, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozását valamint azok véletlenszerű elvesztését, megsemmisülését ill. károsodását kiküszöbölő műszaki és szervezési intézkedéseket.
  4. A személyes adatok feldolgozásának célja és jogalapja a megrendelt áru kiszállítására vonatkozó, az eladó és a vevő közötti szerződés megkötése és teljesítése, továbbá az eladó törvény által előírt kötelességeinek teljesítése (pl. a vevő személyes adatait tartalmazó adózási dokumentumok archiválása minimum 10 évig). Személyes adatok nem nyilvánosságra hozatala esetén a megrendelt áru kiszállítására vonatkozó vételi szerződés természeténél fogva nem köthető meg. A regisztrált felhasználói fiókkal és a kereskedelmi hírlevélre való feliratkozással kapcsolatos személyes adatok feldolgozásának jogalapját az érintett felhasználó önként adott beleegyezése képezi, mely bármikor visszavonható.
  5. A személyes adatok a feldolgozás teljesítésének érdekében az ehhez szükséges mértékben és csak a szükséges ideig kerülnek feldolgozásra (árurendelésből fakadó vételi szerződés teljesítésének esetén a vevő személyes adatai maximum a termékre vonatkozó garancia érvényesítési határidejéig kerülnek megőrzésre; ez nem zárja ki a személyes adatok más jogalapon történő feldolgozását, mint pl. a vevő személyes adatait tartalmazó adózási dokumentumok archiválása minimum 10 évig. A regisztrált felhasználói fiókkal és a kereskedelmi hírlevélre való feliratkozással kapcsolatos személyes adatok maximum 5 évig vagy a regisztrált felhasználó beleegyezésének visszavonásáig őrizhetők meg.
  6. Az előző bekezdés értelmében feltétlenül szükséges idő leteltével az eladó törli a személyes adatokat, mindezt legkésőbb 30 napos határidőn belül; hasonlóképpen jár el a személyes adatok feldolgozására adott beleegyezés visszavonása során, amikor a személyes adatok feldolgozásának jogalapját beleegyezés képezi.
  7. Amennyiben az adatalany egy harmadik személy személyes adatait adja át az eladónak, az adatalany kötelessége erről az érintett harmadik személyt értesíteni, és megszerezni egyetértését ezen feltételekkel.
  8. Automatikusan feldolgozásra kerülhetnek személyes adatok és olyan információk, mint az az eladó weboldalára ellátogató személy IP címe, a weboldalra érkezés dátuma és pontos ideje, a használt internetes böngészőre ill. a böngészőn beállított nyelvre valamint az egyes megjelenített weboldalakra vonatkozó adatok. Minden ilyen jellegű információ anonimizált, azaz nem lehetséges konkrét fizikai személyhez rendelni azokat. Az eladó továbbá automatikusan feldolgozhatja az ún. cookiekat az információs adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében, mindezt a cookiek és hasonló eszközök céljairól szóló 95/46/ES irányelvvel összahangban. A felhasználóknak lehetőségükben áll elutasítani, hogy cookiek és hasonló eszközök kerüljenek tárolásra végberendezésükön, pl. olyan módon, hogy böngészőjén anonim böngészési funkciót működtet.
  9. Az eladó részéről nem kerül sor a GDPR 22. cikke szerinti automatikus egyéni döntéshozatalra.
  10. A feldolgozott személyes adatok kizárólag az adatok feldolgozásának céljához szükséges mértékben és esetekben kerülnek átadásra harmadik fél számára. Nevezetesen a személyes adatok átadásáról van szó a termék az eladótól a vevőhöz való kiszállítását, esetlegesen az áru ellenkező irányba való visszaküldését végző cégeknek, továbbá személyes adatok átadása az online áruházak felhasználói minősítéseinek lebonyolítását és gyűjtését végző szolgáltatásoknak (pl. Árukereső.hu stb.), valamint személyes adatok átadása a fizetési rendszert biztosító feleknek.
  11. Bankkártyával történő vásárlás során az eladó nem rendelkezik a vevő által használt bankkártya adataival; ez az információ kizárólag a biztonságos fizetési kapu és az illetékes bank által hozzáférhető.
  12. Az adatalanynak jogában áll bármikor visszavonni személyes adatai feldolgozására vonatkozó beleegyezését, jogában áll személyes adatait kijavítani és kiegészíteni, jogában áll adatai feldogozásának korlátozását kérni, jogában áll kifogást vagy panaszt tenni személyes adatainak feldolgozására, jogában áll hozzáférnie saját személyes adataihoz és személyes adatai feldolgozásának mértékéről és módjáról szóló információkhoz, jogában áll személyes adatainak átruházását kérni, joga van információt kapni személyes adatai biztonságának megszegéséről, és joga van személyes adatainak törlésére. Minden ilyetén jogának érvényt szerezhet az eladó értesítésével elektronikus vagy postai úton az eladó weboldalán található elérhetőségeket használva; az eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb azonban a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíti a kérést. Az adatalanynak továbbá jogában áll panaszt tenni az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 8. Peren kívüli vitarendezés
  1. A Tercio és a Vásárló közötti bármilyen vitás kérdést a felek bíróságon kívül, békéltető eljárás keretében rendezik. A Fogyasztók az online adásvétellel kapcsolatos viták rendezésére jogosultak a Budapesti Békéltető Testülethez fordulni (Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt 99. III. emelet 310.; Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.; Email: bekelteto.testulet@bkik.hu; Telefon: (1) 488 2131; Telefax: (1) 488 2186). A Vásárló az Európai Bizottság által a vitás kérdések rendezésére működtetett online platformot is használhatja ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ezen üzleti feltételek 2018.5.25-től érvényesek és hatályosak.